Net-billing w praktyce.
Zmiany w fotowoltaice.

Wprowadzenie zmian w systemie rozliczeń prosumentów ma na celu wdrożenie
przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca
2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz
zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE, do czego zobligowane są państwa członkowskie UE.

Czym jest net-billing?

Najprościej mówiąc, jest to nowy system rozliczeniowy opierający się o wartość sprzedanej nadwyżki energii oraz energii zakupionej. Zacznie on obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Od tego dnia nadwyżki energii wprowadzonej do sieci będą sprzedawane zgodnie z ceną rynkową. 

Podstawowa charakterystyka systemu.

Prosument będzie:

 • rozliczany w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek energii;
 • ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
 • korzystał z rozliczeń w systemie net-bilingu przez 15 lat;
 • mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy;
 • zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.

Funkcjonowanie nowego rozliczenia

System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Autokonsumpcja Wykorzystanie energii produkowanej na bieżąco

 •  Energia będąca przedmiotem autokonsumpcji nie podlega podatkom, opłatom i innym kosztom

Energia wyprodukowana przez prosumenta i wprowadzana do sieci

 • Wynagrodzenie za każdą kWh energii wprowadzoną do sieci
 • Wartość energii wyceniana na bazie rynkowej ceny energii
 •  Wartość energii jest depozytem prosumenta dopisywanym na jego konto

Energia kupiona od sprzedawcy i pobierana z sieci

 • Koszt za kWh zgodnie z taryfą sprzedawcy
 • Opłaty dystrybucyjne zmienne wyliczane dla wolumenu energii pobieranego z sieci
 • Koszt energii pobieranej z sieci może być pokrywany ze środków zgromadzonych na koncie prosumenta

Profile prosumenta

Konto prosumenta

 • To indywidualne konto, na którym rozliczane są nadwyżki energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci w systemie wartościowym, w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej.

Depozyt prosumencki

 • odpowiada wartości środków zgromadzonych przez prosumenta za wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej energię elektryczną, przeznaczoną na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta. Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta.

Nadpłata za wyprodukowaną przez prosumenta energię elektryczną

 • Wysokość ewentualnej nadpłaty (niewykorzystanej w okresie 12 miesięcy), zwracanej przez sprzedawcę, nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Takie rozwiązanie umożliwi zwolnienie przychodów z tej nadpłaty z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, większy poziom dochodów musiałby być objęty procedurą notyfikacji pomocy publicznej.

Etapy wprowadzania

01.04.2022 – 30.06.2022 Przejściowy system opustów

 •  System opustów będzie stosowany do rozliczeń prosumentów, wchodzących na rynek od dnia 1 kwietnia 2022 r. w okresie przejściowym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.
 • Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

01.07.2022 – 30.06.2024 Net-billing w oparciu o ceny miesięczne

 • W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
 • Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności przygotowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii wg ceny godzinowej oraz wymagań Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), które zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2024 r.

01.07.2024 Net-billing w oparciu o ceny godzinowe

 • Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.
 • Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator rynku informacji energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który realizuje to zadanie już obecnie na podstawie ustawy.
 • Wartość energii pobieranej z sieci będzie zgodna z taryfą sprzedawcy

Dowiedz się więcej

Dokładne szczegóły zmian mogą Państwo poznać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
gov.pl/Ministerstwo-Klimatu-i-Środowiska

Instalujemy tylko markowe podzespoły.

Wykorzystujemy panele fotowoltaiczne firm: Longi, Jinko i Trina.
Falowniki z jakich korzystamy: SMA, solar edge i Huawei.

producenci falowników oraz paneli fotowoltaicznych Energia Capital