Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych
obowiązuje do 28.02.2023

Do końca lutego jest dostępna dotacja dla gospodarstw rolnych na zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii . Napisz do nas a zajmiemy się wszelkimi formalnościami i zrealizujemy Twoją inwestycję.

Ile można zyskać

Do 150 000 zł

Warunki przyznania dotacji

  • posiadanie gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • prowadzenie w celach zarobkowych działalności rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych – udokumentowanie uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł; Uznaje się, że rolnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku);
  • posiadanie numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • brak wykluczenia z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE;

Zakres wsparcia

  • zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii
  • zakup pomp ciepła Jeśli są zakupione w komplecie z fotowoltaiką i magazynem energii
  • zakup systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej
  • budowa lub zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji ww. urządzeń lub systemów
  • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej
Wsparcie obejmuje tylko instalacje na potrzeby gospodarstwa.

Jesteś zainteresowany? Pomożemy w otrzymaniu dofinansowania. 

Zostaw swój numer telefonu a skontaktujemy się z Tobą, żeby zrealizować Twoją inwestycję z otrzymaniem dotacji.