Dotacja „Mój prąd”.

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Na czym polega to dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 1 lutego 2020 r. r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto może z tego skorzystać?

Każda osoba fizyczna, kto spełnia 2 poniższe warunki:

  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • zawarła umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.